ALFABETISK ORDLISTE 
Danske og latinske udtryk

A B C D E F  G H I J K L M N O P Q R S  T U V X  Y  Z  Æ Ø  Å

Brug de alfabetiske links ovenfor til hurtigt at finde det ord du søger.
De links du finder nedenfor vil henvise enten til en side med forklaringer eller til en øvelse.

1. grad (positiv) (fx: smuk, sympatisk)
1. person (fx: jeg, vi, min, vores

2. grad (komparativ) (fx: smukkere, mere sympatisk)
2. person (fx: du, I, din, jeres
3. grad (superlativ) (fx: smukkest, mest sympatisk
3. person (fx: han, den, de, hans, deres

- A - 

adjektiv (tillægsord) 
adverbial (biled (biordsled, forholdsordsforbindelse)) 
akkusativ (genstandsfald) 
aktiv (handleform) 
antonymer (ord med indbyrdes modsat betydning, fx tyk/tynd) 
appellativ (fællesnavn) 
artikel (kendeord) 
attributiv stilling (om adjektiv (eller possessivt pronomen) der står foran det substantiv, det hører til.) 

- B - 

bestemmerled (determinativ) 
bestemt form (bøjningsform af et substantiv eller et adjektiv) 
biled (biordsled, forholdsordsforbindelse) (adverbial) 
bindeord (konjunktion)
biord (adverbium) 
bisætning (en sætning, der er udgør en del af en større sammenhæng; den kan være led i en helsætning.) 
bydemåde (imperativ) 
bøjningsformer (forskellige former af et ord, hvor en endelse fx angiver tid eller grad) 

- C - 

commune (fælleskøn) 

- D - 

datid (præteritum) 
dativ (hensynsfald) 
demonstrativ (påpegende) 
determinativ (bestemmerled) 
diatese (verbets arter) 
diftong (tvelyd) 
direkte objekt (genstandsled) 

- E - 

egennavn (proprium) 
ejefald (genitiv) 
ejestedord (possessivt pronomen) 
endelser (en uselvstændig del af et ord; angiver en bøjning) 
enhedstryk (et trykforhold, der angiver, at (normalt) to ord hører betydningsmæssigt så tæt sammen, at trykket falder fx på en præposition eller et adverbium (at stå 'op, at slå 'til)) 
ensbetydende ord (synonymer) 
enslydende ord (homonymer) 
ental (singularis)

- F - 

fald (kasus) 
finit form (sætningsdannende form) 
flertal (pluralis) 
fonetik (lydlære) 
forholdsord (præposition) 
forstavelse (præfix) 
fremsættende måde (indikativ) 
fremtid (futurum) 
futurum (fremtid) 
fælleskøn (commune) 
fællesnavn (appellativ) 
før datid (plusquamperfektum) 
før nutid (perfektum) 

- G - 

genitiv (ejefald) 
genitivform (fx et possessivt pronomen eller et substantiv, der ender på -s) 
genstandsfald (akkusativ) 
genstandsled (objekt) 
genus (køn) 
gradbøjning (komparation) 
grammatik (et sæt af regler, der bestemmer, hvordan ord sættes sammen til udtryk, der giver mening.) 
grundled (subjekt) 

- H - 

handleform (aktiv) 
henførende (relativ) 
hensynsfald (dativ) 
hensynsled (indirekte objekt) 
hjælpeudsagnsord (hjælpeverbum, et verbum, der skal forbindes med det verbum, der beskriver handlingen i sætningen; bruges til at danne sammensatte tider med.) 
hjælpeverbum (hjælpeudsagnsord) 
homonymer (ord, der udtales og skrives ens, men som betyder noget forskelligt, fx pande, frø) 
hovedsætning (en sætning, der kan stå selvstændigt ( = alene). Kendes på at der kan forekomme inversion, og at adverbiet 'ikke' står efter subjekt og verbum.) 
hovedverbum (hovedudsagnsord, det verbum, der angiver handlingen i sætningen.) 
hovedudsagnsord (hovedverbum) 

- I - 

ikke-sætningsdannende form (infinit form af verbet, dvs. infinitiv, præsens participium og perfektum participium.) 
imperativ (bydemåde) 
indefinit (ubestemt) 
indikativ (fremsættende måde) 
indirekte objekt (hensynsled) 
infinit form(ikke-sætningsdannende form) 
infinitiv (navnemåde) 
interjektion (udråbsord) 
interrogativ (spørgende) 
intetkøn (neutrum) 
intransitivt (uden mulighed for genstandsled) 
inversion (omvendt ordstilling) 

- K - 

kardinaltal (mængdetal) 
kasus (fald) 
kendeord (artikel) 
komparation (gradbøjning) 
komparativ (2. grad) 
konjunktion (bindeord) 
konjunktiv (ønskemåde) 
konsonant (medlyd) 
korrelat (fællesled, det, som et relativt pronomen henviser til.) 
kort tillægsmåde (perfektum participium) 
køn (genus) 

- L - 

lang tillægsmåde (præsens participium) 
led (de selvstændige dele, som en sætning består af.) Der er 7 sætningsled: 
 • subjekt
 • verbal 
 • direkte objekt
 • indirekte objekt 
 • prædikativ til subjekt 
 • prædikativ til objekt 
 • adverbial 
lideform (passiv) 
ligefrem ordstilling (subjekt (grundled) står før verbet (udsagnsordet), fx: Peter spiser en is)
lydlære (fonetik) 
lydord (dvs. ord som er lydefterlignende: vov, bang, kuk-kuk

- M - 

medlyd (konsonant) 
modalverbum (mådesudsagnsord) 
modsætningsord (antonymer) 
modus (måde) 
mulighed for genstandsled (transitivt verbum) 
mængdetal (kardinaltal) 
måde (modus) 
mådesudsagnsord (modalverber) 

- N - 

navnemåde (infinitiv) 
navneord (substantiv) 
neutrum (intetkøn) 
nominativ (nævnefald) 
numerus (tal) 
nutid (præsens) 
nævnefald (nominativ) 

- O - 

objekt (genstandsled) 
objektsform (den form af pronominerne, der kan bruges som objekt) 
objektsprædikat (omsagnsled til genstandsled) 
omsagnsled (prædikativ) 
omsagnsled til genstandsled (objektsprædikat) 
omsagnsled til grundled (subjektsprædikat) 
omvendt ordstilling (inversion) 
ordenstal (ordinaltal) 
ordinaltal (ordenstal) 
ordklasser (gruppe af ord med fælles (grammatiske) egenskaber.) Man siger normalt, der er 11 ordklasser: 
 • adjektiv 
 • adverbium 
 • artikel 
 • konjunktion 
 • lydord 
 • pronomen 
 • præposition 
 • substantiv 
 • talord 
 • udråbsord 
 • verbum 
ordstilling (sætningsledenes rækkefølge) 

- P - 

participium (tillægsmåde) 
passiv (lideform) 
perfektum (før nutid) 
perfektum participium (kort tillægsmåde) 
personligt pronomen (personligt stedord) 
pluralis (flertal) 
plusqvamperfektum (før datid) 
positiv (1. grad) 
possessivt pronomen, possessive pronominer (ejestedord) 
pronomen, pronominer (stedord.)   Der er følgende typer:
 • personligt pronomen 
 • possessivt pronomen (ejestedord) 
 • refleksivt pronomen (tilbagevisende stedord) 
 • reciprokt pronomen (gensidigt tilbagevisende stedord) 
 • demonstrativt pronomen (påpegende stedord) 
 • interrogativt pronomen (spørgende stedord) 
 • relativt pronomen (henførende stedord) 
 • indefinit pronomen (ubestemt stedord) 
proprium (egennavn) 
prædikativ (omsagnsled) 
prædikativ stilling (betegner at adjektivet (eller det possessive pronomen) står efter det substantiv, det beskriver.) 
præfiks (forstavelse) 
præposition (forholdsord) 
præsens (nutid) 
præsens participium (lang tillægsmåde) 
præteritum (datid) 
præteritum participium (kort tillægsmåde) 
påpegende (demonstrativt (pronomen)) 

- R - 

reciprokt (gensidigt tilbagevisende) 
refleksiv (genitiv)form ( = 'sin, sit, sine') 
refleksiv (objekt)form ( = 'sig') 
refleksivt (tilbagevisende) 
relativt pronomen (henførende stedord) 

- S - 

selvlyd (vokal) 
sideordnende bindeord (konjunktion, der forbinder to ord eller sætninger af samme art.) 
singularis (ental) 
spørgende (interrogativt) 
stavelse, stavelser (de mindre dele et ord kan deles i. En stavelse skal bestå af mindst en vokal, fx: a-vis.) 
stedord (pronomen) 
styrelse (det ord eller den ordforbindelse, der kommer efter en præposition.) 
stød (form for artikulation som virker som en slags stemmebåndslukke. Sammenlign udtalen af 'mor' (uden 
stød) og 'mord' (med stød).) 
subjekt (grundled) 
subjektform (den form af pronomenet, der kan stå som subjekt.) 
subjektsprædikat (omsagnsled til grundled) 
substantiv (navneord) - De kan inddeles i: 
-  egennavne (fx: Danmark) og fællesnavne (fx: mand
-  fællesnavnene kan inddeles i tællelige (fx: dreng) og utællelige (fx: musik
-  fælleskønsord (fx: en bog) og intetkønsord (fx: et hus
-  konkreter (fx: bog, hus) og abstrakter (fx: angst, luft)
-  kollektiver ("gruppenavneord", som står i singularis, fx: folk, kvæg) og pluralisord (dvs. ord, der kun findes i flertal, fx: briller, klæder, penge). 
suffiks (afledningsendelse) 
superlativ (3. grad) 
synonymer (ord, der helt eller delvis betyder det samme, fx skrige - skråle - hvine - råbe.) 
syntaks (sætningslære) 
sætning (En sætning kan bestå af bare ét ord: et verbum i imperativ. Normalt skal en sætning dog have et 
subjekt og et verbal. Se under 'hovedsætning' og 'bisætning'.) 
sætningsdannende form (finit form af verbet, dvs. præsens, præteritum og imperativ)) 
sætningsled (se under 'led'. Et sætningsled kan bestå af et eller flere ord.) 
sætningslære (syntaks) 

- T - 

tal (numerus) 
talord (numerale, numeralier) 
tempus (tid) 
tid (tempus) 
tilbagevisende (refleksivt) 
tillægsmåde (participium) 
tillægsord (adjektiv) 
transitivt (verbum med mulighed for at få objekt (genstandsled)) 
tryk (man kan tale om trykstærke og tryksvage stavelser; et udtryk kan have enhedstryk.) 
tvelyd (diftong) 

- U - 

ubestemt (indefinit) 
udråbsord (interjektion; dvs. udtryk som 'av! ih!')
udsagnsled (verbal(led)) 
udsagnsord (verbum) 
underordnende bindeord (konjunktion, der indleder en bisætning.) 

- V - 

verbal (udsagnsled) 
verbalformer (former af udsagnsordet) 
verber (flertal af verbum: udsagnsord) 
verbets arter (diatese, dvs. inddelingen i aktiv og passiv) 
verbets rod (den mindste del af et ord, der kan stå alene, fx: verbets bydeform) 
verbum (udsagnsord) 
vokal (selvlyd) 

- Æ - 

ægte adverbier (adverbier som fx: ikke, aldrig) 

- Ø - 

ønskemåde (konjunktiv)