Kasus - Fald
Har alle sprog de samme kasus?
Kasus og præpositionsforbindelser
Hvad bruges de forskellige kasus til?
Er det kun substantiver (navneord), der har kasus?

Øvelse i kasus  1        Øvelse i kasus 2          

Kasus bruges til at markere forskellige sætningsled (fx: subjekt og objekt). 

Antallet af kasus varierer i de forskellige sprog. 

Her er en oversigt over kasus i nogle forskellige sprog:

KASUS dansk engelsk tysk fransk latin russisk
nominativ + + + + + +
vokativ         +  
akkusativ + + + + + +
genitiv + + +   + +
dativ     + + + +
ablativ         +  
instrumentalis           +
præpositionalis           +
De nordiske sprog, engelsk og fransk har kun få kasus, men anvender i stedet præpositionsforbindelser  til at angive de sætningsled, som mere kasusrige sprog udtrykker ved hjælp af kasus.

Her er et eksempel: 
    Fransk: Le toit de la maison
    Tysk: Das Dach des Hause
    Engelsk: The roof of the house (Den åkaldte "of-genitiv" bruges først og fremmest ved substantiver, der ikke betegner levende væsener, jf.  My father's house)
    dansk kan det samme grammatiske indhold i visse tilfælde gengives enten ved kasusendelse eller ved præposition:Husets tag - Taget huset


Hvad bruges kasus til?
Nominativ ( = nævnefald) Et subjekt (grundled) og et prædikat (omsagnsled til grundled) står i nominativ. 
Omsagnsled til grundled finder man efter verber som være, blive, synes, kaldes, anses for og lignende.
Rhinen er en flod = Der Rhein ist ein Fluss
Vokativ (= tiltalefald) Denne kasus bruges på latin i tiltale. 
Akkusativ (=genstandsfald) Genstandsleddet står i akkusativ: Peter spiser en is
Genitiv (=ejefald) Genitiv udtrykker et ejendomsforhold eller en nær tilknytning mellem to ord: Peters hus, Amerikas opdagelse.
Dativ (=hensynsfald) Dativobjektet (=hensynsleddet) står i dativ:
Han gav barnet en gave. = Er gab dem Kind ein Geschenk.
Ablativ Ablativ findes på latin. I virkeligheden er denne kasus en sammensmeltning af 3 indoeuropæiske kasus (Indoeuropæiske sprog: se oversigten over sprogfamilier): ablativ, lokativ og instrumentalis.
Den udtrykker "udgangspunktet hvorfra", "stedet hvor", "tiden hvornår", "midlet hvormed" og "måden hvorpå"


Hvilke ordklasser har kasus?
Det er ikke kun substantiver (navneord), der kan vise kasus.

Tysk har 4 kasus: nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. De markeres ved artikler, adjektiver, substantiver og pronominer.Visse verber og præpositioner kan "styre" en bestemt kasus.

Mein lieber Freund
Er gab der Dame einen Apfel
Er dankte seinem Freund

På dansk findes 3 kasus: nominativ (=subjektskasus), akkusativ (=objektskasus) og genitiv (=ejefald)
Systemet er kun "helt" i bøjningen af pronominer (stedord), fordi nominativ og akkusativ falder sammen i danske substantiver. Se her:

Læreren roste eleven
Han roste ham
Hun roste hende