Terminologi 
(Grammatiske udtryk)
ORDKLASSER, BØJNING, LED, STAVELSER, UDTALE

Udtryk vedr.:

Ordklasser
Bøjning:
a) substantivers og adjektivers bøjning
b) adjektivers og adverbiers bøjning
c) verbernes bøjning
Sætninger og sætningsled
Stavelser og endelser
Rod og bøjningsendelser - Eksempler
Udtale

Udtryk vedrørende ordklasser

LATIN DANSK ENGELSK EKSEMPLER
adjektiv tillægsord adjective stor, rød
adverbium biord adverb nu, ikke, smukt
artikel kendeord article en, et, den, det, de
interjektion udråbsord interjection av! åh!
konjunktion bindeord conjunction og, men, at, fordi 
numerale talord numerals  
a) kardinaltal mængdetal cardinal numbers en, to, tre
b) ordinalral ordenstal ordinal numbers første, anden, tredje
pronomen stedord pronoun  
a) demonstrativt påpegende demonstrative denne, disse 
b) indefinit ubestemt indefinite nogen, nogle
c) interrogativt spørgende interrogative hvem, hvad, hvor  
d) (personligt) personligt personal  jeg, du, han, hun
e) possessivt ejestedord possessive min, hans, hendes   
f) reciprokt gensidigt tilbagevisende reciprocal  hinanden
g) refleksivt tilbagevisende reflexive sig 
h) relativt henførende relative som, der 
præposition forholdsord proposition i, på, til  
substantiv navneord noun  en kop, et land
a) proprium eegennavn proper name Peter, Jylland 
b) appellativ fællesnavn common name bog, gade, varme  
verbum udsagnsord verb  at betale, at arbejde, at gå
a) hjælpeverbum hjælpeudsagnsord auxiliary have, være 
b) modalverbum mådesudsagnsord modal verbs ville, kunne, skulle  
c) transitivt med mulighed for genstandsled transitive pigen tabte bogen
vi gav ham en bog 
d) intransitivt uden mulighed for genstandsled intransitive barnet drømmer
han sover 
e) refleksivt tilbagevisende reflexive han morer sig  
f) reciprokt gensidigt tilbagevisende reciprocal Peter og Lise skændes 

Udtryk vedrørende bøjning

Udtryk vedr. substantivers og adjektivers bøjning      
LATIN DANSK ENGELSK EKSEMPLER
genus køn gender  
a) commune fælleskøn common gender en mand, en kvinde
b) neutrum intetkøn neuter et barn, et år
kasus fald case  
a) nominativ nævnefald nominative mand/manden
b) akkusativ genstandsfald accusative mand/manden
c) genitiv ejefald genitive mandens
d) dativ hensynsfald dative mand/manden
numerus tal number mand/mænd
a) singularis ental singular mand, kvinde, barn, år
b) pluralis flertal plural mænd, kvinder, børn, år


Udtryk vedr. adjektivers og adverbiers bøjning      
LATIN DANSK ENGELSK EKSEMPLER
komparation gradbøjning comparison  
a) positiv 1. grad the positive bred, god, sulten
b) komparativ 2. grad the comparative bredere, bedre, mere sulten
c) superlativ 3. grad the superlative bredest, bedst, mest sulten

Udtryk vedr. verbernes bøjning      
LATIN DANSK ENGELSK EKSEMPLER
tempus tid tense  
a) præsens nutid the present tense arbejder
b) præteritum datid the past tense   arbejdede 
c) futurum  fremtid the future  arbejder, vil arbejde 
d) perfektum  før nutid the perfect  har arbejdet 
e) plusquamperfektum  før datid the pluperfect  havde arbejdet 
verbalformer udsagnsordets former  verbal forms  
a) infinitiv  navnemåde  the infinitive at arbejde 
b) participium tillægsmåde  participle  
1) præsens participium lang tillægsmåde   present participle arbejdende 
2) perfektum participium  kort tillægsmåde past participle  arbejdet 
modus  måde mood   
a) indikativ fremsættende måde   the indicative  jeg arbejder 
b) imperativ bydemåde  the imperative  arbejd! 
c) konjunktiv ønskemåde  the subjunctive  Gud give ..., Hr. Hansen længe leve 
diatese verbets arter  voice   
a) aktiv handleform  the active voice   arbejder 
b) passiv lideform  the passive voice   arbejdes, bliver arbejdet 
Sætninger og sætningsled

Udtryk vedr. sætninger og sætningsled      
LATIN DANSK ENGELSK EKSEMPLER
 syntaks sætningslære syntax  
   hovedsætning main clause  Peter læser avisen
   bisætning subordinate clause   (Jeg ser,) at Peter  læser avisen
   kløvet sætning sætningskløvning
 cleft sentence Det er Peter, der læser avisen 
 inversion omvendt ordstilling inversion I morges læste Peter avisen
   ligefrem ordstilling   Peter læste avisen i morges 
 adverbial biled (biordsled, forholdsordsforbindelse)  adverb clause/phrase  her, i skolen
 determinativ bestemmerled determiner den, Peters, hans, 5
 objekt genstandsled object (Peter læser) avisen
 direkte objekt genstandsled direct object (Peter giver mig) avisen
 indirekte objekt hensynsled indirect object (Peter giver) mig (avisen)
 prædikativ omsagnsled complement  
 subjektsprædikat  omsagnsled til grundled subjective complement (Peter er) dygtig
(Peter er) lærer
 objektsprædikat omsagnsled til genstandsled objective complement (Lises gave gjorde Peter) glad
(Hun kaldte ham) "Pedro"
 subjekt grundled  subject  Peter (læser avisen)
 verbal  udsagnsled  verb (phrase) (Peter) læser (avisen)
(Peter) har læst (avisen)
(Peter) må have læst (avisen)
Stamme og endelser
Udtryk vedr. stavelser og endelser      
LATIN DANSK ENGELSK EKSEMPLER
radix stamme, rod stem, root ven, skriv
præfix forstavelse prefix u-, mis-, be-
fx: u+ven, be+skriv
suffiks afledningsendelse suffix -else, -lig, -som
fx: ven+lig, skriv+else
Eksempler på rod og bøjningsendelser
substantiv (navneord) verbum (udsagnsord) adjektiv (tillægsord)
ske, land arbejd, spis, sov bred
ske-s, land-s arbejd-e, spis-e, sov-e bred-t
ske-en, land-et arbejd-er, spis-er, sov-er bred-e
ske-en-s, land-et-s arbejd-ede, spis-te, sov bred-ere
ske-er, land-e arbejd-et, spis-t, sov-et bred-est
ske-er-s, land-e-s arbejd-ende, spis-ende, sov-ende  
ske-er-ne, land-e-ne arbejd-es, spis-es, sov-es  
ske-er-ne-s, land-e-ne-s arbejd-ede-s, spis-te-s  
Udtaleudtryk
LATIN DANSK ENGELSK EKSEMPLER
fonetik lydlære phonetics  
konsonant medlyd consonant b, f, s
vokal selvlyd vowel a, e, u
diftong tvelyd diphtong ei, au
  stød glottal stop

uden stød: mor
med stød: mord

  tryk stress tryk på første stavelse: 'tabe
tryk på anden stavelse: be'tale
tryk på tredje stavelse: advo'kat